Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Imkerschool en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Imkerschool en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.


Artikel 2 Totstandkoming

2.1

De overeenkomst tussen Imkerschool en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Imkerschool (bij in-company trainingen en workshops),
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (bij open inschrijving),
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Imkerschool aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).


Artikel 3. Annulering

Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Imkerschool. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving

Kosten voor cursist

meer dan 12 weken voor het begin van de cursus

Alleen de door Imkerschool gemaakte kosten voor administratie, verzending, en reeds verzonden of gebruikte materialen

8 tot 12 weken voor het begin van de cursus

50% van de cursuskosten

minder dan 8 weken voor het begin van de cursus

volledige cursuskosten

 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Imkerschool aanmelden.

Annulering bij in-companyopdracht en workshops

De opdrachtgever kan het in-companytraject of workshop schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-company / workshop

Kosten voor opdrachtgever

meer dan 12 weken voor het begin van de cursus

Alleen de door Imkerschool gemaakte kosten voor administratie, verzending, en reeds verzonden of gebruikte materialen

8 tot 12 weken voor het begin van de cursus

50% van de cursuskosten

minder dan 8 weken voor het begin van de cursus

 volledige cursuskosten

 


Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.


Artikel 4. Annulering Imkerschool

Imkerschool kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.


Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject en workshop wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Imkerschool heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.


Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt na inschrijving van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen..


Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Imkerschool overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.


Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op Imkerschool uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij The Imkerschool, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Imkerschool mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Imkerschool heeft het volledige auteursrecht op rapporten, video- en fotomateriaal, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.


Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Imkerschool en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.

DUURZAAM EN CIRCULAIR

IN STAD EN POLDER

Workshop Urban Beekeeping
Lezing Beeomimicry & Circulair Ondernemen
Workshop Timmeren voor Biodiversiteit
Teamdag authentieke streekproducten op de wijngaard
Workshop Samen Timmeren aan Biodiversiteit in de polder
Gastles De Bij en Wij

WIST U DAT.......

ZONDER IMKERS GEEN HONINGBIJEN....EN...

Bijen zijn belangrijk

1 haalbij per vlucht 200 tot 300 (!) bloemen bezoekt, en dat 1 bijenkast zo op een zonnige voorjaarsdag tot wel 4 miljoen bloemen bestuift? En als u morgenochtend die boterham met (echte streek)honing smeert, besef dan dat voor 1 kg honing maar liefst 3 kg nectar moet worden verzameld, en dat hiervoor 100.000 vluchten nodig zijn. Voor uw potje honing moeten dus 150.000.000 (150 miljoen!) bloemen worden bezocht! Bijen zijn bovendien onmisbaar voor de bestuiving veel fruit en groenten. Om de groeiende wereldbevolking met GEZOND voedsel te kunnen voorzien, zijn meer imkers en bijen nodig.

Er zijn te weinig imkers

Het aantal imkers in Europa nog steeds sterk daalt als gevolg van de enorme vergrijzing. Daarboven neemt het aantal bijenvolken per imker drastisch af. Terwijl een tradionele imker vroeger vaak tientallen bijenkasten in het veld had staan, heeft de hippe urban beekeepers vaak net genoeg tijd en ruimte voor enkele bijenkasten naast een drukke baan. Om de bijstand op peil te houden zijn dus meer imkers nodig dan ooit!

Urban beekeeping is HOT!

De stad een steeds betere omgeving voor zowel honingbijen als wilde bijen is. Terwijl de biodiversiteit, het drachtgebied en de insectenstand op het platteland al decennia zorgwekkend afneemt ten gevolge van landbouwgif ('gewasbeschermingsmiddelen') en eenzijdig op efficiency gerichte landbouw, lijkt de situatie in de stad juist steeds verder te verbeteren. Het aantal urban beekeepers is toegenomen en ook het aantal wilde bijen in de stad lijkt toe te nemen. 
Free Joomla templates by Ltheme